Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Danish Barbeque Association, forkortet DBQA.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.
Stk. 3. Foreningen er en del af den internationale paraply organisation WBQA – World Barbecue Association – men ikke underlagt denne organisation alene.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a) at fremme grill og BBQ samfundet i Danmark gennem oplysning, foredrag og lign
b) at afvikle mesterskaber i Grill og BBQ.
c) at støtte Grill og BBQ events som afholdes i Danmark

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Foreningen består primært af medlemmer over 18 år.
Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmesides indmeldelsesblanket. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kvartal. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for et år ad gangen.
Stk. 6. Det fastsatte kontingent fremgår til alle tider på hjemmesiden www.dbqa.dk
Stk 7. Et siddende medlem af Bestyrelsen må på intet tidspunkt deltage i konkurrencer der afholdes af foreningen.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt den 4. torsdag i september måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved email til medlemmerne samt på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent
2.Valg af stemmetællere
3.Formandens beretning
4.Regnskabsaflæggelse
5.Behandling af indkomne forslag
6.Fastsættelse af kontingent
7.Godkendelse af budget
8.Valg af formand i lige år
9.Valg af kasserer i ulige år
12.Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 hverdage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og op til 6 yderligere medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode. Medlemmer af bestyrelsen vælger fra år til år om de ønsker genopstilling, men det tilskønnes at man deltager i bestyrelsesarbejdet i minimum 2 år.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden – og i hans fravær kasseren – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 6. Bestyrelsen kan, efter behov vælge at lade enten udefrakommende eller suppleanter indtræde i bestyrelsen i løbet af det igangværende år. Det indsatte medlem skal dog på valg ved næstkommende generalforsamling.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering 
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling januar 2010.
Revideret marts 2013
Revideret januar 2016
Revideret September 2018