Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Danish Barbeque Association, forkortet DBQA.
Stk. 2. Foreningen er en del af den internationale paraplyorganisation WBQA – World
Barbecue Association – men ikke underlagt denne organisation alene.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at:
a. fremme grill og BBQ samfundet i Danmark gennem oplysning, foredrag og lign
b. afvikle mesterskaber i Grill og BBQ.
c. støtte Grill og BBQ events som afholdes i Danmark

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1.
Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens
formål.
Stk. 2. Foreningen består af medlemmer over 18 år.
Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmesides indmeldelsesblanket.
Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent, hvis forsamlingen
har fastsat et kontingent.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra årets
udgang. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
Stk. 5. Det fastsatte kontingent fremgår til alle tider på hjemmesiden www.dbqa.dk

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 4. kvartal og indkaldes med
mindst tre ugers varsel på Facebook samt på foreningens hjemmeside med angivelse af
dagsorden.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der den 1.
september har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Valg af bestyrelse. Formand, næstformand og kasserer vælges af bestyrelsen på først
komne bestyrelsesmøde
5. Valg af suppleanter. Suppleanter er velkomne til at indgå i det daglige arbejde, men
forventes at deltage ved behov
6. Valg af revisor
7. Valg af revisorsuppleanter
8. Regnskabsaflæggelse
9. Behandling af indkomne forslag
10. Fastsættelse af kontingent
11. Godkendelse af budget
12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 10 hverdage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der
ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forud for udgangen af
den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er valgt af generalforsamlingen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af
de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Ved personvalg, hvor der er foreslået
flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne
personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig
begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til
formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af
næstformand og kassereren og op til 4 yderligere medlemmer. Bestyrelsen vælges af
generalforsamlingen for en 2-årig periode. Formand og næstformand er på skift hvert
andet år.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 4. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens
møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det
nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor
formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet
til formandens kundskab.
Stk. 5. Bestyrelsen kan, efter behov vælge at lade enten udefrakommende eller suppleanter
indtræde i bestyrelsen i løbet af det igangværende år. Det indsatte medlem skal dog på valg
ved næstkommende generalforsamling.
Stk. 6. Man kan godt være medlem af et team og sidde i bestyrelsen. Dog kan der max være
et medlem fra et team. Der kan max. være to medlemmer af teams i bestyrelsen, Familie og
andre med tilknytning til disse teams kan ikke vælges til bestyrelsen. Teams hvor der et
medlem i bestyrelsen, kan ikke deltage i en hemmelige kategori under et DM i Grill.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger regnskabsåret med regnskabsaflæggelse i 4. kvartal.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor, senest 1 måned
før generalforsamlingen.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med
de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete
anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling januar 2010.
• Revideret marts 2013
• Revideret januar 2016
• Revideret september 2018
• Revideret september 2023